Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘آموزش MSTAT-C’ Category

برای تجزیه واریانس در آزمایشات چند مشاهده ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی

 ( CRBD )   و طرح کاملا تصادفی( RCD )  ، طرح های آشیانه ای و آزمایشات فاکتوریل با مدل های پیش بینی نشده از زیر برنامه شماره  19 . FACTOR  استفاده می گردد .  

بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و

 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 19 . FACTOR کلید  Enter   را فشار می دهیم . 

 1.jpg

پس از مشاهده راهنمای مختصر ، مجددا با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

2.jpg

در پنجره فوق برای انجام تجزیه کوواریانس از ما سوال می گردد ، حرف N  را تایپ می نمایم ، سپس با فشار دادن کلید Enter  پنجره زیر باز می شود .

 3.jpg

از پنجره فوق برنامه شماره Other  Type   of  Design   35 –  را انتخاب نموده و کلید Enter را می زنیم . 

 4.jpg

 در پنجره فوق تعداد متغیرهای مستقل وارد می شود . بعنوان اگر یک  آزمایش چند مشاهده ای بر اساس طرح کاملا تصادفی ( RCD )   داشته باشیم ، متغیرهای مستقل شامل تیمار ، تکرار و نمونه می باشد ، بنابراین در پنجره فوق عدد 3 تایپ می گردد سپس  کلید  Enter   را فشار می دهیم .

5.jpg

در پنجره فوق مقادیر K-Value   بر اساس نوع طرح وارد نموده و کلید Enter را می زنیم .تذکر : طریق وارد کردن مقادیر K-Value در انتهای همین فصل توضیح داده می شود .

6.jpg

در پنجره فوق ، اطلاعات مربوط به تکرار تایپ کرده  و کلید Enter را می زنیم .بعنوان مثال ، اگر آزمایشی دارای 3 تکرار باشد ، در پنجره بالا به ترتیب در سطر اول شماره ستون مربوط به تکرار ، در ستون دوم و سوم مقادیر مربوط به کمترین و بیشترین مقدار تکرار تایپ می گردد .

7.jpg

در پنجره فوق ، اطلاعات مربوط به تیمار را تایپ کرده   و کلید Enter را فشار می دهیم.بعنوان مثال ، اگر آزمایشی دارای 4 تیمار باشد ، در پنجره بالا به ترتیب در سطر اول شماره ستون مربوط به تیمار ، در ستون دوم و سوم مقادیر مربوط به کمترین و بیشترین مقدار تیمار تایپ می گردد .

8.jpg

در پنجره فوق ، اطلاعات مربوط به نمونه را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم .بعنوان مثال ، اگر آزمایشی دارای 2 نمونه باشد ، در پنجره بالا به ترتیب در سطر اول شماره ستون مربوط به نمونه ، در ستون دوم و سوم مقادیر مربوط به کمترین و بیشترین مقدار نمونه تایپ می گردد .

9.jpg

در پنجره بالا ، اطلاعات مربوط به آزمایش ، شامل تعداد تکرار ، تیمار و نمونه مشاهده می گردد . در صورت عدم صحت حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم تا مجددا  پنجره های سه گانه فوق باز شوند . در صورت صحت با تایپ حرف Y   و فشار دادن کلید Enter  پنجره زیر باز می شود .

10.jpg

در پنجره فوق تعداد ردیف ها پرسیده می شود ، در صورت عدم صحت حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم و در پنجره باز شده تعداد صحیح ردیف ها وارد می شود .

11.jpg

در پنجره بالا متغیر یا متغیرهای مورد نظر جهت تجزیه واریانس را با Space bar   انتخاب نموده و کلید Enter  را می زنیم.

12.jpg

 در پنجره بالا ، پیغامی مبنی بر ذخیره میانگین متغیر یا متغیرها در انتهای فایل داده پرسیده می شود ، که حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

13.jpg

از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

14.jpg

تذکر : مقادیر K-Value   برای برخی از طرح های مهم در زیر آمده است .  مقادیر K-Value   برای طرح کاملا تصادفی  ( RCD )   ( تکرار فاکتور A    و تیمار فاکتور  B  در نظر گرفته شده است ) .

 15.jpg

*************************************************************

*************************************************************

مقادیر K-Value   برای طرح بلوک های کامل تصادفی( CRBD )    ( بلوک فاکتور A    و تیمار فاکتور  B  در نظر گرفته شده است ).

16.jpg

    ******************************************************************************************************************************

مقادیر K-Value   برای طرح کاملا تصادفی ( RCD )  چند مشاهده ای ( تکرار فاکتور A    و تیمار فاکتور  B  و نمونه فاکتور C    در نظر گرفته شده است ).

17.jpg

********************************************************* 

*********************************************************

مقادیر K-Value   برای طرح بلوک های کامل تصادفی( CRBD )    با چند نمونه در هر واحد آزمایشی ( بلوک فاکتور A    و تیمار فاکتور  B  و نمونه فاکتور C    در نظر گرفته شده است ).

18.jpg

  **************************************************

*********************************************************

مقادیر K-Value   برای آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره با طرح پایه کاملا تصادفی( RCD )   ( تکرار فاکتور A    و فاکتورهای اول و دوم به ترتیب  B  و C    در نظر گرفته شده است ). 

19.jpg

*****************************************************************

 ***************************************************************

مقادیر K-Value   برای آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره با طرح پایه کاملا تصادفی ( RCD )  با نمونه گیری در واحد های آزمایشی ( تکرار فاکتور A    و فاکتورهای اول و دوم به ترتیب  B  و C    و نمونه فاکتور   D  در نظر گرفته شده است ) 

20.jpg

  ************************************************************

****************************************************** 

مقادیر K-Value   برای آزمایش طرح کرت های خرد شده ( اسپیلت پلات ) با طرح پایه کاملا تصادفی ( RCD )  با نمونه گیری در واحد های آزمایشی ( تکرار فاکتور A    و فاکتورهای اصلی و فرعی به ترتیب  B  و C    و نمونه فاکتور   D  در نظر گرفته شده است ).

21.jpg

 ***************************************************************

************************************************************ 

مقادیر K-Value   برای تجزیه مرکب آزمایش های انجام یافته در چند سال و چند مکان  با طرح پایه کاملا تصادفی ( RCD )   ( تکرار فاکتور A    و فاکتورهای سال و مکان به ترتیب  B  و C    و تیمار فاکتور   D  در نظر گرفته شده است ) 

22.jpg

  ************************************************************** 

**************************************************************

مقادیر K-Value   برای تجزیه مرکب آزمایش های انجام یافته در چند سال و چند مکان  با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی ( CRBD )    و نمونه برداری در واحد های آزمایشی  ( بلوک فاکتور A    و فاکتورهای سال و مکان به ترتیب  B  و C    و تیمار فاکتور   D   و نمونه فاکتور  E  در نظر گرفته شده است ).

23.jpg

**************************************************************

****************************************************************

Advertisements

Read Full Post »

برای انجام تجزیه کوواریانس بر اساس طرح پایه کاملا تصادفی )  CRD   ) و بلوک های کامل تصادفی ( CRBD ) از زیر برنامه شماره 19. FACTOR  استفاده می شود .

بدین منظور ابتدا داده ها را از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و 41.SEDIT وارد یا فعال نموده ، آنگاه با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 19. FACTOR   کلید  Enter   را فشار می دهیم .

138.jpg

  پس از مشاهده راهنمای مختصر ( پنجره بالا ) ، مجددا با زدن کلید Enter پنجره زیر باز شود . 

216.jpg

 در پنجره بالا پرسیده می شود ، آیا تمایل به انجام تجزیه کوواریانس دارید . با تایپ حرف  Y   و زدن کلید  Enter   پنجره زیر باز می شود .

317.jpg

در پنجره بالا باز منابع تغییر و درجه آزادی مدل مزبور نمایش داده می شود ، در صورت عدم صحت منابع تغییر و درجه آزادی مدل ، حرف N   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم تا به صفحه اصلی بر گردد و مدل صحیح را انتخاب می نماییم ولی در صورت صحت ، حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم. 

415.jpg

 درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون بلوک ( تکرار ) ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره تکرار  وارد می شود  ( در مثال فوق آزمایش دارای 3 تکرار بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم. 

516.jpg

 درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور A ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور A تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور A دارای 3 سطح بود ) سپس  کلید Enter را می زنیم. 

614.jpg

   درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور B ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور B تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور B دارای 2 سطح بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم .تا پنجره زیر باز شود . 

714.jpg

    در صورت صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم . در صورت عدم صحت تعداد تکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  در پنجره فوق ، حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم تا مجددا  پنجره های سه گانه فوق باز شوند . 

810.jpg

  در پنجره بالا شماره ستون مربوط به مقادیر کوواریت وارد می شود . 

910.jpg

در پنجره فوق تعداد ردیف ها پرسیده می شود ، در صورت عدم صحت حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم و در پنجره باز شده تعداد صحیح ردیف ها را تایپ می کنیم .

1010.jpg

 در پنجره فوق  ستونی که  مقادیر کوواریت  در آن قرار دارند با  Space  bar  انتخاب  می شود . 

1115.jpg

در پنجره زیر ، پیغامی مبنی بر ذخیره میانگین متغیر یا متغیرها در انتهای فایل داده پرسیده می شود ، که حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

1212.jpg

 از پنجره زیر منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود . 

139.jpg

Read Full Post »

  از بین  طرح های بلوکی ناقص نیمه متعادل یا جزئی متعادل، نرم افزار  MSTAT- C  امکان تجزیه واریانس طرح های لاتیس مربع و لاتیس مستطیل دوگانه و سه گانه را دارا می باشد .

 بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیربرنامه شماره  5 . ANOVALAT  کلید Enter   را فشار می دهیم .

 130.jpg

پس از مشاهده راهنمای مختصر ( پنجره فوق ) ، با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

215.jpg

در پنجره فوق باید نوع طرح مشخص گردد .

عدد 1 برای طرح لاتیس مربع و  عدد 2  برای لاتیس مستطیل بکار می رود ، عدد مورد نظر را وارد نموده و کلید  Enter را می زنیم . 

316.jpg

  در پنجره فوق در سطر اول تعداد دفعات تکرار ،در سطر دوم تعداد تکرار  ،در سطر سوم تعداد تیمار (واحد آزمایشی ) در هر بلوک ناقص تایپ می گردد و کلید  Enter را می زنیم . 

414.jpg

    در پنجره بالا ، شماره اولین ستون داده تایپ می گردد  و کلید  Enter را می زنیم .  

 515.jpg

 پنجره فوق مربوط به میانگین تصحیح نشده تیمارها است با تایپ حرف Y  و زدن کلید  Enter   میانگین تصحیح نشده تیمارها در خروجی مشاهده می گردد . 

613.jpg

    پنجره بالا مربوط به مرتب کردن میانگین تیمارها از کوچک به بزرگ است . با تایپ حرف Y  و زدن کلید  Enter   میانگین تیمارها از کوچک به بزرگ در خروجی مشاهده   می گردد. 

 713.jpg

   پنجره بالا مربوط به مرتب کردن میانگین تیمارها از بزرگ به کوچک است . با تایپ حرف Y  و زدن کلید  Enter   میانگین تیمارها از بزرگ به کوچک در خروجی مشاهده   می گردد.

 89.jpg

      با فشار دادن کلید  Enter    پنجره زیر باز می شود . 

  

99.jpg

در پنجره فوق پرسیده می شود آیا میانگین تیمارها در انتهای فایل داده ذخیره شود .که حرف Y  را تایپ نموده  و کلید  Enter    را می زنیم .

 108.jpg

 در پنجره فوق متغیر مورد نظر جهت تجزیه واریانس را با Space bar   انتخاب نموده و کلید Enter  را می زنیم.

1114.jpg 

   از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

 1211.jpg

Read Full Post »

برای انجام مقایسات گروهی مستقل یا غیر مستقل بین سطوح مختلف تیمارها یا فاکتورها از لحاظ یک یا چند متغیر وابسته و تفکیک SS  تیمارها یا فاکتورها به روابط رگرسیونی از زیر برنامه شماره  12.CONTRAST استفاده می گردد .

بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم.بر روی یکی از زیربرنامه های 3. ANOVA-1  ،  4. ANOVA-2  ،

 25. LATINSQ کلید Enter   را فشار داده ، وتجزیه را با توجه به نکات گفته شده در فصل مربوطه انجام می دهیم . آنگاه  از خروجی مقادیر درجه آزادی خطا و میانگین مربعات خطا و محل قرار گرفتن میانگین ها یاداشت می گردد .  

129.jpg 

  بر روی زیر برنامه شماره 12.CO NTRAST کلید Enter را فشار می دهیم . پس از مشاهده راهنمای مختصر ( پنجره فوق ) ، با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

214.jpg

  در پنجره فوق باید تعداد تیمار یا تعداد سطوح فاکتور وارد شود .سپس کلید Enter را فشار می دهیم .

315.jpg

در پنجره فوق باید شماره تیمارها تایپ گردد (بعنوان مثال اگر چهار تیمار داشته باشیم اعداد  1 تا 4  تایپ می گرددند  ) سپس کلید Enter را فشار می دهیم. 

412.jpg

در سطر اول پنجره فوق ، میانگین مربعات خطا ، در سطر دوم درجه آزادی خطا مربوطه و در سطر سوم تعداد تکرار در هر تیمار وارد می شود . سپس کلید Enter را فشار می دهیم. 

تذکر 1 : در طرح هایی نظیر واحد های خرد شده ، بلوک های خرد شده و تجزیه مرکب در چند مکان یا چند زمان از میانگین مربعات خطای متناسب با میانگین های مورد مقایسه استفاده می شود .

تذکر 2 : در آزمایشاتی نظیر اسپلت پلات ،تعداد تکرار برای مقایسات گروهی سطوح یک فاکتور ، با توجه به سطوح سایر فاکتورها و تعدادتکرار تعیین می گردد . بعنوان مثال در یک آزمایش اسپلت پلات دوفاکتوره ، تعداد تکرار برای سطح  A   مساوی  r×b  و تعداد تکرار برای سطح  B   مساوی  r×a  و تعداد تکرار برای مقایسه ترکیبات تیماری A    و  B      مساوی  r  می باشد.

 514.jpg 

با مشاهده پنجره فوق کیلد Enter را می زنیم.

612.jpg

در پنجره بالا نحوه وارد کردن میانگین های موردمقایسه پرسیده می شود.

تذکر : میانگین های مورد مقایسه را به دو طریق زیر می توان وارد نمود .

1-  از طریق صفحه کلید

2 –  از طریق قرائت از انتهای فایل

در صورتی که بخواهیم میانگین ها را از طریق صفحه کلید وارد نماییم . در پنجره فوق حرف  N را تایپ نموده و کیلد Enter را فشار می دهیم ودر پنجره زیر میانگین تیمارها را تایپ می کنیم . 

712.jpg

ولی در صورتی که هدف قرائت میانگین ها از انتهای فایل داده باشد ، در پنجره فوق حرف  Y  را تایپ نموده و کیلد Enter را فشار می دهیم.

88.jpg

  از آنجایکه فقط به میانگین ها احتیاج داریم در پنجره فوق حرف  N را تایپ نموده و کیلد Enter را فشار می دهیم. 

98.jpg

     در پنجره فوق محل قرار گرفتن میانگین ها ، تایپ می گردد و کیلد Enter را فشار می دهیم. 

107.jpg

  

در پنجره فوق شماره ستونی که میانگین ها در آن ذخیره شده اند تایپ می گردد سپس کیلد Enter را می زنیم .

1113.jpg

  در پنجره بالا از ما پرسیده می شود که آیا مقایسات اورتوگونال انجام گیرد یا نه ؟ در صورت عدم تمایل حرف N     را تایپ نمده وکلید Enter را می زنیم . 

1210.jpg

 از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

137.jpg

  

ولی در صورت تمایل به انجام مقایسات اورتوگونال ، حرف Y     را تایپ نموده وکلید Enter را می زنیم . 

146.jpg

در پنجره زیر ضرایب مربوط به انجام مقایسات اورتوگونال وارد می شود آنگاه کیلد Enter را فشار می دهیم.

153.jpg

تذکر: همواره مجموع ضرایب اورتوگونال باید صفر گردد . 

162.jpg

  

از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات خروجی بصورت زیر نمایش داده شود .  

171.jpg

Read Full Post »

 برای انجام تجزیه واریانس و تجزیه کوواریانس در آزمایش های فاکتوریل ، طرح کرت های خرد شده ، طرح کرت های دو بار خرد شده ، آزمایش های فاکتوریل _ اسپلیت پلات ، آزمایش های اسپلیت _ فاکتوریل و تجزیه مرکب آزمایش های انجام شده در چند مکان یا چند سال بر پایه طرح های کاملا تصادفی ( RCD ) و بلوکهای کامل تصادفی ( CRBD )  از زیر برنامه شماره 

 19 . FACTOR  استفاده می گردد .

بدین منظور پس از وارد کردن یا فعال کردن داده ها از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و

 41.SEDIT ، با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 19 . FACTOR کلید  Enter   را فشار می دهیم . پس از مشاهده راهنمای مختصر ، مجددا با زدن  کلید Enter پنجره زیر باز شود .

 

126.jpg

در پنجره فوق برای انجام تجزیه کوواریانس از ما سوال می گردد در صورت تمایل حرف Y   و در غیر اینصورت حرف N  را تایپ می نمایم ، سپس با فشار دادن کلید Enter  پنجره زیر باز می شود .

212.jpg

تذکر : در پنجره فوق با بردن مکان نما بر روی هر مدل ، توضیح مختصری  در مورد آن مدل در بالای صفحه مشاهده می گردد   

در زیر توضیح مختصری درمورد برخی از مدل های مهم ارائه شده است

2   Factor  ( a )  1 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

2   Factor  ( b )  2 – CRD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می شود .

3   Factor  ( a )  3 – CRD  : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح کاملا تصادفی کاربرد دارد .

3   Factor  ( b )  4 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

3   Factor  ( c )  5 – CRD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح کاملا تصادفی استفاده می گردد .

4   Factor    6 – CRD : برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح کاملا تصادفی بکار می رود .

1   Factor    7 – CRBD : برای تجزیه طرح بلوک های کامل تصادفی با یک فاکتور ( طرح بلوک معمولی ) بکار می رود . و تفاوت آن با زیر برنامه شماره  4. ANOVA-2 این است که آزمون غیر افزایشی بودن برای خطای آزمایشی در این قسمت انجام نمی گیرد .

2   Factor  ( a )  8 – CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور A  و B    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می گردد .

2   Factor  ( b)  9 – CRBD : برای تجزیه طرح کرت های خرد شده ( اسپلیت پلات ) با دو فاکتور A  ( فاکتور اصلی )  و B  ( فاکتور فرعی )  بر پایه طرح طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

3   Factor  ( a )  10 – CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با سه فاکتور A  ، B   و C  بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی کاربرد دارد . 

 3   Factor  ( b )  11 – CRBD :برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت پلات _ فاکتوریل  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B     و  C ( فاکتور فرعی بصورت ترکیبی ) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

 

3   Factor  ( c )  12 – CRBD:  برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل_  اسپلیت پلات با سه فاکتور A  و B ( فاکتور اصلی بصورت ترکیبی )    و  C ( فاکتور فرعی) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده می شود .

 

3   Factor  ( d )  13 – CRBD : برای تجزیه واریانس آزمایشات اسپلیت  _ اسپلیت پلات ( طرح کرت های دو بار خرد شده )  با سه فاکتور A   ( فاکتور اصلی ) ، B  ( فاکتور فرعی)    و  C ( فاکتور فرعی فرعی ) بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

4   Factor    14 – CRBD: برای تجزیه واریانس آزمایشات فاکتوریل با چهار فاکتور A  ، B   ،  Cو  D    بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بکار می رود .

   1   Factor  combined  (a)   15 – CRBD : برای تجزیه مرکب یک آزمایش پیاده شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال استفاده می شود .

 

1   Factor  combined  (b)   16 – CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال بکار می رود .

1   Factor  combined  (c)   17 – CRBD: برای تجزیه مرکب یک آزمایش فاکتوریل_  اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چند مکان یا چند سال کاربرد دارد .

1   Factor  combined  (d)   18 – CRBD  : جهت تجزیه مرکب یک آزمایش بلوکی یک فاکتوره در چند سال و در یک مکان با راندومیزاسیون ثابت (گیاهان چند ساله ) بکار می رود.

    2   Factor  combined  (g)   25 – CRBD : برای تجزیه مرکب آزمایشات اسپلیت  _ پلات در چند سال و چند مکان با مکان های یکسان در سالها ولی با راندومیزاسیون متفاوت در هر سال استفاده می شود .

2   Factor  Strip plots     31 – CRBD  :  برای تجزیه طرح کرت های نواری با دو فاکتور در قالب طرح بلوک بکار می رود .

 

Other  Type   of  Design   35 –  : هرگاه برای تجزیه آزمایشی هیچ کدام از مدل های فوق مناسب نباشد از این قسمت استفاده می شود که در فصل 17 بطور کامل شرح داده می شود .

     مثال : حال فرض کنید یک آزمایش فاکتوریل 3 × 3  در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام داده اید ، برای تجزیه آن بصورت زیر عمل می کنید

 

 313.jpg

با مکان نما بر روی مدل            2   Factor  ( a )  8 – CRBD رفته و کلید  Enter  را فشار می دهیم . پنجره ای بصورت زیر باز می شود که منابع تغییر و درجه آزادی مدل مزبور نمایش داده می شود ، در صورت عدم صحت منابع تغییر و درجه آزادی مدل ، حرف N  را تایپ کرده وکلید Enter را

 می زنیم تا به صفحه بالا بر  گردد و مدل صحیح را انتخاب می نماییم .

 410.jpg

در صورت صحت ، حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

 512.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون بلوک ( تکرار ) ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره تکرار  وارد می شود  ( در مثال فوق آزمایش دارای 4 تکرار بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم.

610.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور A ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور A تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور A دارای 3 سطح بود ) سپس  کلید Enter را می زنیم.

710.jpg

درسطر اول  پنجره فوق ، شماره ستون فاکتور B ، در سطر دوم و سوم به ترتیب کوچکترین و بزرگترین شماره فاکتور B تایپ می گردد  . ( در مثال فوق فاکتور B دارای 3 سطح بود ) آنگاه کلید Enter را فشار می دهیم .تا پنجره زیر باز شود ، در صورت صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

  87.jpg

در صورت عدم صحت تعدادتکرار و تعداد سطوح فاکتور   A و  B  در پنجره فوق ، حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم تا مجددا  پنجره های سه گانه فوق باز شوند .

97.jpg

  در پنجره فوق تعداد ردیف ها پرسیده می شود ، در صورت عدم صحت  حرف N  را تایپ نموده و کلید Enter  را فشار می دهیم و در پنجره زیر تعداد صحیح ردیف ها وارد می شود .

106.jpg

در پنجره زیر متغیر یا متغیرهای مورد نظر جهت تجزیه واریانس را با Space bar   انتخاب نموده و کلید Enter  را می زنیم.

1112.jpg

در پنجره زیر ، پیغامی مبنی بر ذخیره میانگین متغیر یا متغیرها در انتهای فایل داده پرسیده می شود ، که حرف Y   را تایپ نموده و کلید Enter را می زنیم.

127.jpg

از پنجره زیر منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

 136.jpg

************

145.jpg

Read Full Post »

برای انجام تجزیه واریانس بر اساس طرح مربع لاتین ( LS ) ، از زیر برنامه شماره

 25. LATINSQ   استفاده می شود .

بدین منظور ابتدا داده ها را از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و 41.SEDIT وارد یا فعال نموده ، آنگاه با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم و بر روی زیر برنامه شماره 25. LATINSQ  کلید  Enter   را فشار می دهیم . پس از مشاهده راهنمای مختصر ، مجددا با زدن کلید Enter پنجره زیر باز شود .

1111.jpg

در پنجره فوق ، در سطر اول شماره متغیر ( ستون ) مربوط به صفت مورد تجزیه تایپ می گردد .

در جاهای خالی سطر دوم به ترتیب شماره متغیر ( ستون ) مربوط به تعداد ردیف ( R )، شماره متغیر ( ستون ) مربوط به تعداد ستون( C ) و شماره متغیر ( ستون ) مربوط به تعداد تیمار ( T ) تایپ می گردد . آنگاه کلید Enter فشار داده می شود .

 

 

125.jpg

 

با مشاهده پنجره فوق ،   کلید   Enter   را  می زنیم تا پنجره زیر باز شود.

135.jpg

در پنجره فوق شماره اولین ستون ( عدد یک ) را تایپ نموده و کلید Enter  را  می زنیم تا پنجره زیر باز شود.

143.jpg

از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر نمایش داده شود .

 151.jpg

Read Full Post »

برای برآورد کرت  یا کرت های گم شده درطرح های :

بلوک های کامل تصادفی ( CRBD ) ، فاکتوریل و

اسپلیت پلات با طرح پایه(بلوک های کامل تصادفیCRBD و طرح کاملا تصادفیCRD)

و همچنین آزمایشات مرکب چند سال و چند مکان به دو طریق زیر می توان عمل نمود .

ابتدا داده ها را از طریق زیر منوهای شماره     20.FILES و 41.SEDIT وارد یا فعال نموده ، آنگاه با زدن کلید Esc   به صفحه اصلی  MSTAT- C بر می گردیم .

 120.jpg

روش اول :

بر روی زیر برنامه مربوطه ، کلید Enter   را زده و تجزیه واریانس را بطور معمول انجام دهیم . بعنوان مثال اگر آزمایش بر اساس  طرح بلوک های کامل تصادفی ( CRBD )  است ،  بر روی زیر برنامه شماره 4. ANOVA-2  کلید  Enter   را فشار می دهیم  و مراحل انجام تجزیه واریانس را براساس آن چیزی که در مبحث تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی ( CRBD ) ،  گفته شده انجام می دهیم . که بطور اتوماتیک مقادیر کرت گمشده محاسبه و بصورت زیر در صفحه اول خروجی نمایش داده می شود . با این تفاوت که در خروجی  به ازای تعداد کرت های گم شده ، از درجه آزادی کل و اشتباه آزمایشی کم خواهد شد .

211.jpg

روش دوم :

 بر روی زیر برنامه شماره    28 . MISVALESTکلید  Enter   را فشار می دهیم .

312.jpg

پس از مشاهده راهنمای مختصر (پنجره فوق ) ، مجددا با زدن کلید Enter پنجره زیر باز شود .

 49.jpg

در پنجره فوق باید شماره ستون های مربوط به بلوک و تیمار ذکر گردد .

تذکر :  برای جدا کردن متغیرها از همدیگر از کاراکتر (( ,  )) استفاده می شود. آنگاه کلید Enter را می زنیم تا پنجره زیر باز شود .

 511.jpg

در پنجره فوق شماره ستون مربوط به بلوک ذکر می گردد . آنگاه با زدن کلید Enter پنجره زیر باز شود .

69.jpg

در پنجره فوق لیست تمامی متغیرها به ما نمایش داده می شود . متغیر یا متغیرهای دارای کرت گمشده انتخاب و کلید Enter  را می زنیم.

در پنجره متغیرها ، برای انتخاب متغیر مورد نظر کافیست با کلید مکان نما بروی آن رفته و با کلید Space bar   آن را انتخاب نماییم . در صورتیکه تجزیه واریانس چند متغیر مد نظر باشد ، با کلید Space bar   یکی یکی ، همه آنها را انتخاب می کنیم آنگاه  کلید    Enter  را می زنیم.

 79.jpg

در پنجره فوق تعداد کل ردیف ها   ( داده ها ) پرسیده می شود ، در صورتیکه تعداد ردیف ها صحیح باشد حرف Y را تایپ نموده و  کلید Enter  را فشار می دهیم . ولی در صورتیکه تعداد ردیف ها صحیح نباشد حرف N را تایپ نموده و  کلید Enter  را می زنیم ودر پنجره باز شده ، تعداد صحیح ردیف ها را نوشته آنگاه کلید Enter  را فشار می دهیم .

 

 

 

86.jpg

 

 

 

در پنجره فوق سوال می گدد ، آیا داده  یا داده های برآورد شده ، در جای خالی فایل داده ها ذخیره شود .

درصورتی که هدف انجام تجزیه واریانس پس از برآورد داده های گم شده باشد حرف N را تایپ می کنیم ، زیرا در صورت جایگزین کردن داده ها ، تجزیه واریانس بصورت معمولی انجام

می گیرد ولی اگر جای داده گمشده خالی باشد در هنگام تجزیه واریانس ، داده گمشده پرسیده می شود و به ازای هر واحد گمشده یک واحد از درجه آزادی کل و اشتباه آزمایشی کم خواهد شد . آنگاه کلید Enter  را فشار می دهیم تا پنجره زیر باز شود .

 

 96.jpg

 

 

 

در پنجره فوق متغیر یا متغیرهای دارای کرت گمشده را  انتخاب و کلید Enter  را می زنیم.

 

 

105.jpg

 

 

در سطر اول پنجره فوق ، تعداد دفعات محاسبه برای برآورد کرت گمشده ( عدد 10 زمانی که بیش از یک کرت گمشده داشته باشیم تایپ می گردد) وارد می شود .

در سطر دوم تعداد ارقام اعشاری برای برآورد کرت گمشده تعیین می گردد بعنوان مثال تایپ عدد (( 2 –  )) یعنی مقدار کرت گمشده تا دو رقم اعشار  محاسبه گردد.

142.jpg

از پنجره فوق منوی اول  ( view  output on  screen ) را انتخاب می كنيم تا اطلاعات بصورت زیر

نمایش داده شود .

 124.jpg

Read Full Post »

Older Posts »